Algemene voorwaarden van Bosch & Berg Letselschade advocaten B.V.

 

1.     Begripsbepaling

a.     Bosch & Berg: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bosch & Berg Letselschade advocaten B.V., gevestigd te (7623 CS) Borne aan de Oostermaat 11.

b.     Cliënt: iedere natuurlijke en / of rechtspersoon die met Bosch & Berg een overeenkomst van opdracht aangaat.

 

2.     Reikwijdte Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bosch & Berg en op alle rechtsverhoudingen van Bosch & Berg met derden ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.     Opdrachten

a.     Alle door Bosch & Berg gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, totdat zij een aan haar versterkte opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

b.     Bosch & Berg neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

c.     Indien cliënt een door hem aan Bosch & Berg verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is cliënt gehouden alle redelijkerwijs door Bosch & Berg gemaakte kosten te vergoeden.

d.     Bosch & Berg is gerechtigd een aan haar verstrekte opdracht niet te aanvaarden, dan wel een reeds aanvaarde opdracht – onder opgaaf van reden(en) – te beëindigen.

e.     Cliënt geeft last en volmacht aan Bosch & Berg om in het kader van de uitvoering van de opdracht al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van de opgedragen werkzaamheden wenselijk of noodzakelijk acht. In deze volmacht is begrepen het voor rekening en risico van de cliënt aangaan van overeenkomsten.

f.      Cliënt geeft Bosch & Berg het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

 

4.     Opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bosch & Berg

Opdrachten, die worden verstrekt aan personen, werkzaam bij Bosch & Berg, worden uitsluitend gezien als opdrachten aan Bosch & Berg, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

5.     Inschakeling van derden

Indien in verband met de aan Bosch & Berg opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld zal Bosch & Berg, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en Bosch & Berg zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. Bosch & Berg is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Bosch & Berg heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

 

6.     Vrijwaring

Cliënt vrijwaart Bosch & Berg tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door Bosch & Berg voor cliënt verrichte werkzaamheden.

 

7.     Beperking van aansprakelijkheid

a.     Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt - uit welke hoofde ook - jegens Bosch & Berg moeten schriftelijke en gemotiveerd zijn ingediend bij Bosch & Berg en vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur.

b.     Bosch & Berg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (schade die niet rechtstreeks door een schadeveroorzakende gebeurtenis is opgekomen) en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

c.     Iedere aansprakelijkheid van Bosch & Berg voor directe schade voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bosch & Berg of anderszins verband houdend met een aan Bosch & Berg verstrekte opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Bosch & Berg gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. De verzekerde som bedraagt € 1.000.000,-.

d.     Indien en voor zover, om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het dan voorliggende schadevoorval, geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de hiervoor onder c. bedoelde verzekering(en), is iedere aansprakelijkheid van Bosch & Berg voor directe schade beperkt tot een bedrag van € 50.000,- of, indien het door Bosch & Berg voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 100.000,-.

e.     De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Bosch & Berg  ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet van de medewerker geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel niet.

 

8.     Berekening honorarium

a.     Tenzij anders overeengekomen, is cliënt aan Bosch & Berg een honorarium vermeerderd met verschotten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd dat wordt berekend op basis van de aan de behandeling van de zaak bestede tijd en het voor de betreffende medewerker geldende uurtarief dat periodiek door Bosch & Berg wordt vastgesteld. De tarieven van de medewerkers variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. Voor reiskosten wordt een periodiek vast te stellen kilometervergoeding gehanteerd, naast de reistijd.

b.     Indien met een cliënt wordt overeengekomen dat declaratie van werkzaamheden gedurende een periode van langer dan een jaar wordt opgeschort, zal Bosch & Berg de werkzaamheden over de volledige periode in rekening brengen op basis van het ten tijde van declareren voor de betrokken advocaat / medewerker geldende uurtarief.

 

9.     Verschotten

Door Bosch & Berg ten behoeve cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw. Onder verschotten worden verstaan uitgaven aan derden.

 

10.  Declaratie van werkzaamheden

De werkzaamheden worden in principe tweemaandelijks aan cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van twee weken te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is cliënt in verzuim en is Bosch & Berg gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Indien Bosch & Berg invorderingsmaatregelen treft tegen cliënt die in verzuim is komen ook alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten ten laste van cliënt.

 

11.  Voorschotten

Bosch & Berg is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Bosch & Berg na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is Bosch & Berg gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. Bosch & Berg heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.

 

12.  Vernietiging van oude dossiers

De dossiers en gegevensdragers worden conform de wettelijke termijn bewaard: 

 

Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van stukken

5 jaar na einde bemoeienis met de zaak

Bewaartermijn van administratieve gegevens

7 jaar

Bewaartermijn gegevensdragers

7 jaar

Bewaartermijn op grond van de AWR

7 jaar

Neerlegging van de praktijk

5 of 20 jaar

Verjaringstermijn voor beroepsfouten

5 of 20 jaar

 

Na het verstrijken van een van de termijnen zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging worden vernietigd.

 

13.  Stichting derdengelden

Bosch en Berg beschikt over een Stichting derdengelden ten behoeve van betalingen van schadevergoedingen aan cliënten. Ontvangen gelden worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan cliënt. In overleg met cliënt kan worden overeengekomen dat verrekening van kosten zal plaatsvinden, bijvoorbeeld met kosten van de door Bosch & Berg verrichte werkzaamheden.

 

14.  Geschillen

a.     De rechtsverhouding tussen cliënt en Bosch & Berg is onderworpen aan Nederlands recht.

b.     Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Bosch & Berg verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden worden, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.

 

Versie: 4 juni 2021